Ce vă oferim?

 • consultanță legislativă de specialitate. Fiind un domeniu cu predilecție tehnic, de cele mai multe ori, primele obstacole în înțelegerea acestei activități sunt legislația sau standardele specifice. Noi vă ajutăm explicându-vă cerințele legislative și modul în care le putem satisface având costuri mai mici;
 • consultanță pentru firmele care participă în licitații cu profil de securitate (licitații organizate de Beneficiari ai serviciilor de securitate care nu sunt sub contract de consultanță cu DID Secure);
 • consultanță cu privire la modul de organizare a unei licitații;
 • consultanță pe tot parcursul desfășurării etapelor licitației, verificarea documentației și identificarea societăților care au capacitatea de participare și implementare a proiectului final;
 • întocmirea caietului de sarcini necesar procesului de licitație în numele beneficiarului, pentru serviciile de securitate (evaluarea riscului la securitate fizică, sisteme de securitate, firme de pază);
 • consultanță în elaborarea clauzelor contractuale specifice, necesare desfașurării activității furnizorilor de servicii de securitate;
 • monitorizarea proiectului pe toată perioada de implementare;
 • management de proiect și coordonare pe perioada implementării soluțiilor de securitate agreate de Beneficiar;
 • identificarea soluțiilor de ordin tehnic pe perioada desfășurării proiectului;
 • participarea la semnarea proceselor verbale de punere în funcțiune prin verificarea în locație, astfel încât sistemele implementate să fie conforme cu solicitările exprimate în caietul de sarcini;
 • suport în construirea bugetului de securitate (pază, mentenantă sisteme de securitate, evaluari de risc la securitate fizică, achiziții de sisteme de securitate, instalări de sisteme de securitate);
 • întocmirea planurilor de pază;
 • reprezentare în fața autorităților la nivel central;
 • întocmirea procedurilor pe linie de securitate;
 • sedințe de training cu angajații privind procedurile de securitate;
 • audit asupra modului de respectare a procedurilor de securitate;
 • audit asupra sistemelor de securitate și a modului de utilizare a acestora;
 • audit asupra modului de respectare a clauzelor contractuale de către furnizorii de servicii de securitate;
 • consultanță în vederea implementării și alinierii la rigorile impuse de regulamentul 679/2016 (GDPR) cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

What do we offer you?

 • specialized legal advice. Being a technical field with predilection, most of the time, the first obstacles to understanding this activity are specific legislation or standards. We help you by explaining your legislative requirements and how we can meet them with lower costs;;
 • consultancy for companies participating in auctions with security profile (auctions organized by Security Service Beneficiaries which are not under consultancy agreement with DID Secure);
 • advice on how to organize an auction;
 • consultancy throughout the tender phases; checking the documentation and identification of companies that have the capacity to participate and implement the final project;
 • drawing up, on behalf of the beneficiary, the security services specifications, required for the tender process (risk assessment for physical security, security systems, security companies);
 • consultancy in elaboration of specific contractual clauses, necessary for the performance of the activity of the security service providers;
 • project monitoring throughout the implementation period;
 • project management and coordination during the implementation of the security solutions agreed by the Beneficiary;
 • identifying technical solutions during the project period;
 • participating in the signing of on-the- spot check-in processes so that the implemented systems comply with the requirements stipulated in the specifications;
 • support in building security budgets (security staff, security systems maintenance, physical security risk assessments, security system acquisitions, security system installations);
 • security management;
 • preparing security plans;
 • representation in front of the central authorities;
 • drawing up the security procedures;
 • training sessions with employees on security procedures;
 • audit of compliance to security procedures;
 • audit of security systems and how to use them;
 • audit on security service providers compliance to the contractual clauses;
 • "Loss Prevention" projects - analysis based on the cause of losses, on 20/80 principle, proposal of measures for loss reduction, implementation of measures as well as periodic analysis of implemented measures and loss situation;
 • consultancy on implementation and alignment with the requirements of the 679/2016 (GDPR) regulation on the processing of personal data.